◆ NECROLOGIA ◆

Nome: XXXX XXXX XXX

Idade: xx

Data de Falecimento: xx/xx/xx

Residência: xxxxxxx

Data e local do Funeral: xxxxxxx, xx/xx/xx

Cemitério: XXX XXX XXX

Nota: XXXX

Missa do 7º dia: XXXX